มั่นใจกับการใช้บริการ Peera Motosports

พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบ 2 เข็ม โดยสามารถตรวจสอบวัคซีนพาสปอร์ตผ่าน QR Code

นอกจากนี้ Peera Motosports เสริมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกระดับด้วยการได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19